سایت توتخفیف زیر نظر شرکت تجارت عادل ( سهامی خاص) به شماره ثبت 427893 فعالیت میکند

کلیه قراردادهای سایت اعم از خدمات پزشکی/تفریحی/ورزشی/آموزشی/زیبایی/زیارتی/اقتصادی/خوراکی/ حقوقی و...درچهارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران با مراکز معتبر بسته شده است که نسبت به خواسته خدمات دهنده در بازده زمانی مشخص بروز میشود